Workouts Info

About WOD 7

Standardy:
Kdo stále nemáte, stáhněte si prosím zdarma např. aplikaci WODProof kvůli časomíře.
Na začátku videa naměřte po 2 metrech metry pro hs walk, výšku bedny nemusíte měřit, pokud použijete standardní boxy. Ukažte váhu naložené činky a váhu kb.
Z pravidel Crossleague:
„Při natáčení videa musíte mít svého vlastního judge, který je zodpovědný za vaše skóre a následné pořadí v tabulce. Doporučujeme vám, aby váš judge hlasitě počítal a oznamoval no repy. Odesláním videa jste zodpovědni za své skóre, proto věnujte čas shlédnutí videa před odesláním a zkontrolujte si ho.

Pokud uděláte no rep a váš judge vám to neřekne a vy si video nezkontrolujete, nesplnili jste daný standard a výsledkem bude počet opakování do no repu.

Deadlift: naložená činka začíná na zemi, cvik končí v plné extenzi kolen a kyčlí. Váhu si musíte přikládat sami, zarážky nejsou povinné.
Box circles: výška bedny 60/50 cm. Jasně na zemi vyznačte, kde budete začínat. Začínáte s oběma rukama před označením na zemi, kolo končí oběma rukama až za značkou. Bedny se dotýkají jen špičky.
Hs walk: začínáte s rukama před vyznačenou čarou. 2,4 a 6 metrů musíte ujít unbroken. Chůzi končíte rukama za vyznačenou vzdáleností.
Výsledek je počet opakování. Pro sport dokončený box circle. Pro elite dokončené 2 metry hs walk. U dl je to jasné.

Standards:
If you still do not have, please download the free WODProof application for timekeeping.
At the beginning of the video, measure each 2 meters for hs walk, you do not need to measure the height of the box when using standard boxes. Show weight loaded at the bar and weight of kb.
Crossleague rules:
“When recording a video, you must have your own judge, who is responsible for your score and subsequent position in the table. We recommend that your judge counts loudly and control and announce “no reps”. By submitting a video, you are responsible for your score, so take the time to control your video before posting and check it carefully.
If you do “no rep” and your judge doesn't alert you and you will not check the video later, you haven't met the standard. And the result then will be number of repetitions till no rep.
Deadlift: the loaded bar lays on the ground, the exercise ends in full extension of the knees and hips. You have to rise the weight yourself; barbell collars are not obligatory.
Box circles: box height 60/50 cm. Clearly mark on the ground where you will start. You start with both hands before marked line on the ground, the round ends with both hands after the mark. On the box are your toes only.
Hs walk: you start with your hands in front of the marked line. 2,4 and 6 meters you have to walk unbroken. Your walk ends while your hands are behind the marked distance.
The result is the number of repetitions. For “sport” category it is completed box circle. For “elite” category it is completed 2 meters of hs walk. For deadlift it is obvious.

 

About WOD 8

Goblet squat: dodržená hloubka dřepu, tzn. kyčle viditelně pod úrovní kolen, pohyb končí v plné extenzi. Kettlebell držíte rukama před hrudníkem. Jiné držení není povoleno.
T2b: začínáte v plném visu s patami za úrovní hrazdy. Oběma nohama najednou se dotknete hrazdy mezi rukama. Jako dotek se počítají prsty, nárty nebo chodidla. V dolní pozici se paty vždy dostanou za úroveň hrazdy.
C2b: jasný dotek hrudníku hrazdy.
Hang power clean: cvik končí v plné extenzi kyčlí a kolen, lokty viditelně před činkou.
Výsledek je počet opakování.


Goblet squat: pay attention to squat depth; hips visibly below knee level, movement ends in full extension. Kettlebell is hold in hands in front of your chest. Different grip is not allowed.
T2b: You start in full hanging with the heels behind the trapeze. You touch the bar between your hands with both feet together. Counted is touch with your toes, metatarsus or feet. In the lower position, heels always go beyond the trapeze axis.
C2b: visible touch of chest to bar.
Hang power clean: exercise ends in full extension of hips and knees, elbows are visible in front of barbell.
The result is the number of repetitions.